www.eisschoolnetwork.net – เราพร้อมให้บริการด้านการเงินผ่านแพลตฟอร์มเปรียบเทียบข้อมูลการเงินจากแหล่งผู้ให้บริการทุกประเภทในเมืองไทย ที่จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินก้อนด่วนออนไลน์ได้ผ่านสินเชื่อจากรูปแบบบริการโดยบริษัทที่ให้บริการยืมเงินก้อนและสินเชื่อถูกกฎหมายจากสถาบันการเงินอย่างธนาคารในไทย นอกจากนี้ยังได้รวบรวมบริการยืมเงิน 7 วันเข้าบัญชีจากผู้ให้บริการในแต่ละที่ และยังมีบริการในด้านสหกรณ์ที่มาพร้อมกับสินเชื่อสหกรณ์ในแต่ละประเภท บริการผ่อนของไม่ใช้บัตรจากแต่ละสถานที่ ให้สามารถเลือกใช้บริการได้ตามคุณสมบัติของผู้ใช้บริการ